Algemene voorwaarden en privacy

We hechten aan de kwaliteit van onze diensten en zijn transparant over ons algemene voorwaarden- en privacybeleid

Als opleider en trainingsaanbieder hechten we veel waarde aan kwaliteit echter,

Algemene Voorwaarden Inschrijvingen Cursussen en Trainingen en een Klachtenprocedure zijn noodzakelijk

Lees deze Algemene Voorwaarden goed door wanneer u zich wilt inschrijven of aanmelden. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden, alsook aan de klachtenprocedure akkoord te gaan.

Algemene Voorwaarden Inschrijvingen Cursussen en Trainingen

 Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Neuro-Insight, Minderbroederssingel 44, 6041 KK Roermond.

3. Deelnemer: degene die zich inschrijft voor een cursus, bij- of nascholing of andere activiteit die door Neuro-Insight wordt georganiseerd.
4. Scholing: de cursus, training, workshop, bij-/nascholing of activiteit die door Neuro-Insight wordt georganiseerd.
5 Partijen: Neuro-Insight en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een
overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.
6. Overeenkomst: de inschrijving van cursist, cliënt voor een cursus, bij- of nascholing of activiteit die Neuro-Insight verplicht tot organisatie en invulling daarvan.

 Artikel 2. Toepassingsgebied van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de partijen waarop Neuro-Insight deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Neuro-Insight, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.
4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden.

 Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteit te wijzigingen of aan te vullen zal Neuro-Insight dit kenbaar maken.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Neuro-Insight de deelnemer hierover tevoren inlichten.

 Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst
Bij een tekort aan deelnemers behoudt Neuro-Insight zich het recht voor om de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder daarvoor op enigerwijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

 Artikel 5. Prijsaanpassingen
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Neuro-Insight de prijs van de activiteit eenzijdig aanpassen.

 Artikel 6. Aanmelding / Inschrijving
1. Aanmelding van een cursus of training geschiedt door de deelnemer. Deelnemer kan zich telefonisch melden, of het contactformulier op de website invullen waarna op verzoek het inschrijfformulier wordt toegezonden (per email). Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per mail.
2. Na inschrijving via het inschrijfformulier, geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.
3. Neuro-Insight is pas gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.
4. Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van aanmeldingen.
5. Per cursus of training is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 8 deelnemers afhankelijk van de soort cursus of training.
6. Definitieve deelname is pas verzekerd na betalen van overeengekomen bedrag.
7. Neuro-Insight behoudt zich het recht voor deelnemer de deelname aan een cursus of training zonder opgave van redenen te weigeren.

 Artikel 7. Akkoordverklaring Algemene voorwaarden
Bij verzending van het inschrijfformulier verklaart deelnemer kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

 Artikel 8. Betaling
1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Neuro-Insight, o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.
2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van deelnemer.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Neuro-Insight te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
1. Inschrijving geldt voor een hele cursus of training.
2. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan een cursus of training kan geen restitutie van het cursusgeld worden verleend.
3. Uitzonderingen zijn bindend en ter beoordeling van Neuro-Insight.

 Artikel 10. Inhalen van een lesdag
1. Wanneer men een lesdag mist is het, in overleg en na goedkeuring door Neuro-Insight, mogelijk deze per eerst volgende gelegenheid (cursus) in te halen.
2. In het in artikel 10.1 beschreven geval geschiedt certificering van de cursus pas na het inhalen van de bewuste cursusdag.
3. Voor niet gevolgde lesdagen heeft deelnemer geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Artikel 11: Wijziging en annulering door deelnemer
1. Annulering en wijziging deelname aan cursussen dient per mail plaats te vinden.
2. De volgende annuleringskosten kunnen in rekening worden gebracht:
– bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus: 25% van de cursuskosten.
– bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus: 50%  van de cursuskosten.
Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

 Artikel 12. Juistheid van opgegeven informatie
1. Neuro-Insight zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap invullen en uitvoeren.
2. Alle opgaven van en/of vermelding over de diensten en producten, zoals
de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het
onderwijsmateriaal, gebeuren naar beste weten van Neuro-Insight, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3. Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, inclusief typografische
fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, weigering of een wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 13. Programma en inhoud cursussen
1. De inhoud van cursus of training staat vermeld op de website van Neuro-Insight. Neuro-Insight behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen. Neuro-Insight zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2. Neuro-Insight behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de bijeenkomsten te wijzigen. Neruo-Insight  zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van het door Neuro-Insight verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Neuro-Insight, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
2. De deelnemer mag al het door Neuro-Insight vervaardigde en of ter beschikking gestelde cursusmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Neuro-Insight niet toegestaan om cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch dan wel anderszins), of enig werk aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 15. Geschillen en klachtenprocedure
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Voor alle deelnemers is de klachtenprocedure van toepassing. Deze procedure wordt weergegeven op de website van Neuro-Insight en wordt ook onder aan deze Algemene Voorwaarden beschreven.

Artikel 16. Vindplaats van de voorwaarden.
1. De Algemene Voorwaarden van Neuro-Insight zijn in te zien op www. Neuro-Insight.nl en worden met een link weer gegeven bij het inschrijfformulier.
2. Alleen de laatste versie die op de website geplaatst is, is van toepasselijk recht, dan wel de versie die laatstelijk meegezonden is met een bevestigingsmail.

Artikel 17. Wet Bescherming Persoonsgegevens/geheimhouding
1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Neuro-Insight hierbij te kennen dat alle door deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals
het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal en het toesturen van informatie over onze cursussen, opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
2. Neuro-Insight verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Deelnemer beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van diens gegevens.
3. Indien deelnemer geen informatie meer wenst te ontvangen, dan dient deze Neuro-Insight daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
4. Alle verstrekte informatie aan Neuro-Insight, zeker wat vertrouwelijke informatie betreft, wordt met respect en met geheimhouding behandeld.
5. Recent is de informatie op de website geactualiseerd overeenkomstig de nieuwe wet privacywetgeving, AVG

Artikel 18. Gebruik van gegevens en getuigenissen van
cursist
1. Deelnemer geeft in eigen naam specifieke toestemming aan Neuro-Insight om zijn/haar getuigenissen, foto’s en video te gebruiken met als doel de activiteiten van BNeuro-Insight te promoten.
2. Neuro-Insight kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan, tenzij in geval van bedrog of een zware fout van deze laatste.

 Artikel 19. Bedenktijd
1. Deelnemer heeft 7 werkdagen bedenktijd na inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit door de Wet Kopen op Afstand welke alleen geldt voor consumenten.
2. Dit geldt niet wanneer binnen 7 werkdagen voor aanvang van een activiteit
wordt ingeschreven. In dit geval hebben we te maken met een tijdsgebonden product.
3. Na deze bedenktijd gaat het afzien van een bestelling van Neuro-Insight
producten of –diensten gepaard met een toepassing van de voorwaarden
vermeld in artikel 12.
4. Voor zakelijke inschrijvingen is er geen bedenktijd mogelijk, maar is er
natuurlijk wel sprake van toepassing van artikel 12.

 Artikel 20. Diversen
1. Neuro-Insight behoudt zich het recht voor deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
2. Bij wijziging van naam- en/of adresgegevens dient deelnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk z.s.m., uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging, aan Neuro-Insight door te geven.
3. Deelnemer geeft aan middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Neuro-Insight is geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.
4. Alle overige niet in deze Algemene voorwaarden genoemde situaties zijn ter beoordeling van Neuro-Insight

 Contactgegevens Neuro-Insight
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

+31 638013868

neuro-insight@mail.ch

Klachtenbehandeling en Klachtenprocedure

Neuro-Insight heeft tevreden relaties en cliënten hoog in het vaandel staan, en maakt graag gebruik van uw feedback. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist of opdrachtgever niet tevreden is over de geboden diensten, kan hij/zij contact opnemen met Neuro-Insight. Wij stellen feedback en verbeterpunten op prijs en nodigen u desgewenst uit voor een evaluerend gesprek.

Wanneer het probleem na een gesprek niet is opgelost of wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te hebben, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. Onderstaande procedure bevat informatie over de procedure en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

 1.    Definities
1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Neuro-Insight .

1.2 Klant
Elke afnemer van een dienst van Neuro-Insight.

12. Indienen van een klacht
Een klacht dient schriftelijk tot zes weken na levering van de betreffende dienst te zijn ingediend. Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• naam, adres en woonplaats;
• de datum waarop het schrijven verstuurd is;
• de dienst die bij Neuro-Insight werd afgenomen, waarop de klacht betrekking heeft;
• de naam van de betrokken trainer;
• een heldere omschrijving van de klacht;
• eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

De klacht kan worden gemaild naar neuro-insight@mail.ch  of worden gestuurd naar Neuro-Insight, Minderbroederssingel 44, 6041 KK  Roermond.

3. Afhandeling Klacht
Neuro-Insight neemt binnen 2 weken nadat de klacht is ontvangen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens deelt Neuro-Insight de inhoud van de klachtenprocedure mede. Wanneer deze bevestiging niet geschiedt binnen 2 weken, gelieve dan per mail of telefoon contact op te nemen met Neuro-Insight.

Neuro-Insight stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
Ten behoeve van het onderzoek kan Neuro-Insight gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
Neuro-Insight beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Neuro-Insight bespreekt zo nodig de klacht met collega’s die in vergelijkbare functies verkeren (denk aan collega vertegenwoordigers en instructeurs van Zengar). En Neuro-Insight stelt corrigerende maatregelen voor.
Neuro-Insight stelt een eindrapport op en koppelt deze terug aan klager (oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering).

Neuro-Insight stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel..
Indien Neuro-Insight niet in staat is om binnen 6 weken tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is, zal op kosten van Neuro-Insight een (onafhankelijke) derde worden ingeschakeld
Exaten Advocaten
Rijksweg 4

6095 NB Baexem

0475 453 957
info@advocatenkantoorexaten.nl

 

Na ontvangst zullen zij binnen 2 tot 3 weken reageren op de betreffende klacht.
De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Neuro-Insight t.a.v. de te nemen voorzieningen.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Privacy Verklaring

Neuro-Insight respecteert uw privacy en gaat gepast om met uw gegevens. Zij zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring legt zij uit welke gegevens worden verwerkt en met welk doel dat gebeurt, en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2021, en kan van tijd tot tijd worden aangepast. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Neuro-Insight via neuro-insight@mail.ch

Neuro-Insight is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Minderbroederssingel 44, 6041 KK Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12064533. Neuro-Insight is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verantwoordelijke.

Neuro-Insight verwerkt persoonsgegevens van hen die:
– de website van Neuro-Insight bezoeken
verzamelde gegevens: website bezoek, klikgedrag, IP adres, duur en tijdstip bezoek
– informatie aanvragen over onze diensten, zoals de verhuur van en bemiddeling bij verkoop van NeurOptimal® apparatuur of ons cursus- en trainingen aanbod
verzamelde gegevens: emailadres
– apparatuur van Neuro-Insight bruiklenen ten behoeve van thuistraining
verzamelde gegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummer; eventueel persoonlijke ervaringen ter monitoring van voortgang en tevredenheid (indien deze gedeeld willen worden door de thuisgebruiker)
– zich inschrijven voor een cursus of training
verzamelde gegevens: naam, adres, emailadres en telefoonnummer
– hun praktijkgegevens op de website van Neuro-Insight willen weergeven
verzamelde gegevens: naam en praktijknaam, adres, website url, contact emailadres
– zich aanmelden voor de mailinglijst van de periodieke nieuwsbrief
- verzamelde gegevens: email adres

 Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Neuro-Insight heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

 Grondslag van de verwerking
Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. Neuro-Insight geeft hieronder aan op welke juridische gronden zij gegevens verzamelt.
Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Neuro-Insight, zoals bruikleen van apparatuur of het innen van cursusgeld.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
– inzage: u kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Neuro-Insight over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
– wijzigen: als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen. U kunt verzoeken dat Neuro-Insight uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
– recht van bezwaar: als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Neuro-Insight of een derde plaats vindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
– toestemming intrekken: in alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw  toestemming nodig is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij de gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Neuro-Insight  u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Om u van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld collega docenten, een accountant, website beheerders, Google Analytics. Voor sommige doorgiften moeten wij uw toestemming vragen. Het kan zijn dat Neuro-Insight verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting (belastingdienst of politie).

 Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Neuro-Insight je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar neuro-insight@mail.ch.

Ook wanneer u een klacht heeft over de manier waarop Neuro-Insight uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar genoemd email adres.  Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Noem hierbij altijd dat het gaat om de versie van februari 2019

 Klachtenprocedure

Uiteraard is klanttevredenheid belangrijk voor Neuro-Insight. We stellen feedback op prijs en proberen daarmee onze diensten te verbeteren. Mocht er ongenoegen zijn over onze diensten of werkwijze, dan hopen we dat u contact opneemt en nodigen we u graag uit voor een evaluerend gesprek.

Wanneer het probleem na een gesprek niet is opgelost of wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te hebben, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. Onderstaande procedure bevat informatie over de procedure en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten.

1. Definities
1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Neuro-Insight.
1.2 Klant
Elke afnemer van een dienst van Neuro-Insight.

2. Indienen van een klacht
U kunt uw klacht schriftelijk tot zes weken na levering van de betreffende dienst indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• naam, adres en woonplaats;
• de datum waarop u uw schrijven verstuurt;
• de dienst die u bij Neuro-Insight heeft afgenomen, waarop uw klacht betrekking heeft;
• de naam van de betrokken trainer;
• een heldere omschrijving van uw klacht;
• eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uwklacht verduidelijken.

U verstuurt uw klacht naar:
Neuro-Insight

H.N. Ruinen
Minderbroederssingel 44

6041 KK Roermond

 3. Afhandeling Klacht Neuro-Insight neemt binnen 2 weken nadat de klacht is ontvangen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens deelt Neuro-Insight de inhoud van de klachtenprocedure mede. Wanneer deze bevestiging niet geschiedt binnen 2 weken, gelieve dan per mail of telefoon contact op te nemen met Neuro-Insight.

Neuro-Insight stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
Ten behoeve van het onderzoek kan Neuro-Insight gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
Neuro-Insight beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Neuro-Insight bespreekt zo nodig de klacht met collega’s die in vergelijkbare functies verkeren (denk aan collega vertegenwoordigers en instructeurs van Zengar). En Neuro-Insight stelt corrigerende maatregelen voor.
Neuro-Insight stelt een eindrapport op en koppelt deze terug aan klager (oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering).

Neuro-Insight stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel..
Indien Neuro-Insight niet in staat is om binnen 6 weken tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is, zal op kosten van Neuro-Insight een (onafhankelijke) derde worden ingeschakeld:
Advocatenkantoor Exaten
Rijksweg 4

6095 NB Baexem

0475 453957
info@advocatenkantoorexaten.nl

Na ontvangst zullen zij binnen 2 tot 3 weken reageren op de betreffende klacht.
De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Neuro-Insight t.a.v. de te nemen voorzieningen.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Roermond, 27 Februari 2021

 

 

 

Veelgestelde vragen